วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 4 การนำเสนอและการสั่งพิมพ์งานนำเสนอ

4.1 การแสดงงานนำเสนอ
4.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์
4.3 การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ และการสั่งพิมพ์งานนำเสนอ